Digital Innovation Hubs

DIH Profile

Ventspils High Technology Park (VHTP)

Hub Information

Hub Name
Ventspils High Technology Park (VHTP)
Local Name
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP)
Evolutionary Stage
Fully operational
Geographical Scope
Regional

Description

Ventspils High Technology Park, Foundation is identified among two existing Digital Innovation Hubs (DIHs) in Latvia. DIH in Ventspils helps regional companies to become more competitive by improving their business processes as well as services and products by means of digital technology. In broad terms, the services available through DIH in Ventspils may be categorised as:

 • Awareness and Skills Creation
 • Knowledge and Networks
 • Co-creation Infrastructure
 • Collaborative Research
 • Business Development

The market sectors covered by DIH in Ventspils today include high-tech and mid-tech manufacturing industries (e.g., ICT, machinery and equipment, electrical and optical equipment). We plan to upgrade existing DIH in Ventspils by meeting wider needs of regional economy and setting-up the fully operational DIH in specific ICT competencies (robotics and automation) and Edtech.

more detailed description of the services available through DIH in Ventspils is available below.

 

Awareness and Skills Creation

Awareness and Skills Creation services include:

 • Creating awareness around Digital Technologies. We engage within business community to create awareness of the opportunities and benefits of digitisation.
 • Identifying technologies that enable companies to remain competitive.
 • Showcasing the best practices and technologies through success stories how companies can digitise their processes, products or business models.
 • Providing training both to technical specialists and management.
 • Building local eco-system by networking developers, educational organisations, companies, governmental, municipal and support institutions within region to digitalise industries.

 

Knowledge and Networks

Knowledge and Networks services include:

 • Assessment of the potential of digital technologies (audits).
 • Innovation scouting, and access to specialist expertise.
 • Having identified needs, we work with the client to find solutions for digitisation.

We provide up-to-date knowledge and sector specific expertise, technology expertise and business model expertise. Our innovation experts offer consultations in innovation management, latest technologies, business trends, effective use of digital marketing channels, including social media.

We apply different types of innovation framework of building breakthroughs. Creating new products is only one way to innovate. DIH experts identify new opportunities beyond products and develop viable innovations (profit model, network, service, process, customer engagement, etc.)

Being part of a larger innovation ecosystem, DIH in Ventspils provides access to the services, facilities and expertise of a wide range of partners.  We link-up with other innovation hubs to improve collaboration, reinforce specialization and offer the best possible support for our clients.

 

Co-creation Infrastructure

We provide co-creation infrastructure to support maker culture, maker movement, grassroots digital fabrication and community-based innovations. We provide equipment, instruction, and support and build community for the purposes of enabling community members to design, prototype and create solutions that wouldn’t be possible to create with the resources available to individuals working alone.  We organise and provide:

 • Instruction to significantly increase community coverage and number of users involved in innovations, technology design and fabrication.
 • Tools and physical environment where individuals and start-ups can experiment and learn with others through hands-on involvement and self-directed projects.
 • Access to municipality support and consultations, as well as access to networks, funding and open­-source designs, tutorials, and workshops globally.

 

Collaborative Research

Collaborative Research services include:

 • Implementation of collaborative research projects in close co-operation with experts from Ventspils University of Applied Sciences and companies within region.
 • Collaboration with other DIHs in Europe is an essential part of innovation projects.
 • Help to companies through supporting design and fabrication of new products (e.g. concept validation, prototyping, technology testing and validation, pre-competitive series production).

 

Business Development

Business development services include:

 • Visioning and Strategy Development for digitisation. Working with the clients to envision their digital future and develop a strategy for delivering this vision.
 • Brokering/matchmaking.
 • Business coaching & mentoring.
 • Access to funding and investments. Helping SMEs and start-ups to access regional, national and/or European funding to make use of new technologies. Assisting SMEs to explain their strategies to banks and private investors.
 • Investor readiness and growth services.

Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" ir viens no diviem Digitālo Inovāciju Centriem (DIC) Latvijā. Ventspils DIC sniedz atbalstu vietējiem uzņēmumiem to konkurētspējas veicināšanai, uzlabojot gan uzņēmumu biznesa procesus, gan pakalpojumus un produktus ar digitālo tehnoloģiju palīdzību. Ventspils DIC pieejamie pakalpojumi var tikt iedalīti sekojoši:

 • Informēšana un prasmju radīšana
 • Zināšanas un sadarbības tīkli
 • Koprades infrastruktūra
 • Kopīgi pētījumi
 • Biznesa attīstība

Tirgus segmenti, ko šodien apkalpo Ventspils DIC, iekļauj augsto un vidējo tehnoloģiju nozares (t.sk. IKT, mašīnbūve, elektronika). Mēs plānojam paplašināt Ventspils DIC darbības jomas, nodrošinot DIC pakalpojumus IKT jomās (robotikā, automatizācijā un izglītības tehnoloģijās (EdTech)).

Detalizētāks Ventspils DIC piedāvāto pakalpojumu apraksts pieejams zemāk.

 

Informēšana un prasmju radīšana

Informēšanas un prasmju radīšanas pakalpojumi ietver:

 • Informētības/Izpratnes veicināšana par digitālajām tehnoloģijām. Mēs veicinām uzņēmēju izpratni par digitalizācijas sniegtajām iespējām un ieguvumiem.
 • Tehnoloģiju, kas uzņēmumiem dod iespēju saglabāt konkurētspēju, identificēšana.
 • Labāko prakses piemēru un tehnoloģiju demonstrēšana caur uzņēmumu biznesa procesu, produktu un biznesa modeļu digitalizācijas veiksmes stāstiem.
 • Apmācību nodrošināšana gan tehniskajiem speciālistiem, gan vadībai.
 • Vietējas ekosistēmas veidošana, attīstot sadarbību starp izstrādātājiem, izglītības iestādēm, uzņēmumiem, valsts, pašvaldības un atbalsta organizācijām reģionā, lai īstenotu nozaru digitalizāciju.

 

Zināšanas un sadarbības tīkli

Pakalpojumi ietver:

 • Digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespēju novērtēšana (audits).
 • Inovāciju ieviešanas iespēju izpēte un pieeja speciālistu zināšanām.
 • Pēc vajadzību identificēšanas, mēs strādājam ar klientu, lai atrastu labākos digitalizācijas risinājumus.

Mēs nodrošinām jaunākās zināšanas un katrai nozarei specifiskas kompetences. Mūsu inovāciju eksperti piedāvā konsultācijas inovāciju vadībā, jaunākajās tehnoloģijās, uzņēmējdarbības tendencēs, efektīvā digitālā mārketinga rīku, t.sk. sociālo mediju, izmantošanā.

Mēs pielietojam dažādus inovāciju veidus izaugsmes nodrošināšanai. Jaunu produktu izstrāde ir tikai viens no inovāciju veidiem. Ventspils DIC eksperti identificē jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai (biznesa modelis, sadarbības tīkli, pakalpojumi, procesi, klientu iesaiste, u.c.).

Ventspils DIC nodrošina pieeju partneru sniegtajiem pakalpojumiem, aprīkojumam, zināšanām un kompetencēm. Mēs sadarbojamies ar citiem DIC Eiropā, lai nodrošinātu mūsu klientiem labāko iespējamo atbalstu un zināšanas digitalizācijā.

 

Koprades infrastruktūra

Mēs nodrošinām koprades infrastruktūru, lai atbalstītu tehnisko jaunradi, jaunu produktu radīšanu un inovāciju. Mēs nodrošinām nepieciešamo aprīkojumu, instruktāžu un atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem ar mērķi dot iespēju projektēt, prototipēt un radīt risinājumus, ko nebūtu iespējams radīt ar atsevišķām personām pieejamajiem resursiem vien. Mēs organizējam un nodrošinām:

 • Apmācības, lai ievērojami palielinātu lietotāju, kas iesaistīti inovāciju radīšanā, tehnoloģiju izstrādāšanā un ražošanā, skaitu.
 • Vidi, kurā indivīdi un jauni uzņēmumi var eksperimentēt un mācīties kopā ar citiem caur praktisku iesaistīšanos un pašu virzītiem projektiem.
 • Pieeju pašvaldības atbalstam un konsultācijām, kā arī sadarbības tīkliem, finansējumam, apmācībām un laboratorijām visā pasaulē.

 

Kopīgi pētījumi

Kopīgu pētījumu pakalpojumi ietver:

 • Kopīgu pētniecības projektu īstenošana ciešā sadarbībā ar Ventspils Augstskolas speciālistiem un reģiona uzņēmumiem.
 • Sadarbība ar citiem Eiropas DIC ir svarīga inovāciju projektu sastāvdaļa.
 • Atbalsts uzņēmumiem jaunu produktu izstrādāšanā un ražošanā (piem., koncepcijas pārbaude, prototipēšana, tehnoloģijas testēšana).

 

Biznesa attīstība

Biznesa attīstības pakalpojumi ietver:

 • Digitalizācijas stratēģiju izstrādāšana.
 • Partneru meklēšanas pakalpojumi.
 • Koučings un mentorings.
 • Pieeja finansējumam un investīcijām. Mēs palīdzam maziem un vidējiem uzņēmumiem un startapiem piesaistīt vietējo, nacionālo un/vai Eiropas finansējumu jaunu tehnoloģiju ieviešanai. Mēs piesaistām arī banku finansējumu un privātās investīcijas.
 • Biznesa plānu izstrādes pakalpojumi.
 • Tirgus analīze un klientu piesaistes pakalpojumi.

Contact Data

Coordinator (Other)
Foundation ""Ventspils High Technology Park"" (VHTP)
http://www.vhtp.lv
Year Established
2005
Location
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, 1, LV-3602, Ventspils (Latvia)
Website
http://www.vhtp.lv/
Social Media
Contact information
Mārtiņš Velde
martins.velde@vatp.lv
+371 26461188
Contact information
Ilze Valdmane
ilze.valdmane@vatp.lv
+371 28350997

Organisation

Organizational form
Foundation
Turnover
500.000-1.000.000
Number of employees
10-25

Technologies

 • Organic and large area electronics
 • Micro/nano electronics
 • Sensory systems
 • Photonics and imaging technologies
 • Screens and display technologies
 • Communication networks
 • Cyber physical systems
 • Robotics
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Mobility & Location based technologies
 • Interaction technologies
 • Advanced, or high performance computing
 • Big data, data analytics, data handling
 • Virtual, augmented and extended reality
 • Simulation, modelling and digital twins
 • Gamification
 • Software as a service and service architectures
 • Cloud computing
 • Additive manufacturing
 • Laser based manufacturing
 • Logistics
 • Internet services
 • New media technologies

National initiatives for digitising industry

 • Guidelines for the Development of Science, Technology and Innovation for 2014-2020  in Latvia (STI Guidelines). The aim of the STI Guidelines is to raise the global competitiveness of Latvian science, technology and innovation, satisfying the development needs of Latvian society and economy. STI Guidelines describe the Smart Specialisation Strategy of Latvia.
 • Information Society Development Guidelines for 2014 -2020 in Latvia (IS Guidelines).The aim of the IS guidelines is to enable everyone to use the opportunities offered by information and communication technologies (ICT), to build a knowledge-based economy and to improve growth and job creation.

Regional initiatives for digitising industry

 • Kurzeme Planning Region (KPR) territory spatial planning 2006-2026 and KPR development strategy.
 • Ventspils ICT Sector Strategy & Action Plan 2014-2020. The strategy was developed by involvement of more than 20 stakeholders, both local municipality, education, business support organisations and local and international ICT companies, e.g. IBM, DPA, Microsoft. The overarching goal of the strategy is that Ventspils becomes European level hub for smart technologies (creation and manufacturing).

Ongoing and implemented projects

 • Ventspils is one of the 15 European cities selected from 92 applications participating in the Digital Cities Challenge which is a tailored programme of coaching and facilitation launched by the European Commission to help the cities develop and implement digital policies that can transform day to day life for residents, businesses, workers, and entrepreneurs. DIH in Ventspils is the local coordinator of digital transition policy development and involvement of stakeholders.

COSME, implementation period – 2018-2019.

 • DIH Robotics. The project aims to provide a sustainable ecosystem of robotics stakeholders covering the entire value network to facilitate and accelerate a broad uptake and integration of robotic technologies, and supporting the digitisation of industry through robotics. DIH in Ventspils will perform digitisation audits of manufacturing companies in Latvia and facilitate implementation of robotics solutions in the companies.

Horizon 2020, implementation period – 2019-2022.

 • Baltic Game Industry - Empowering a Booster for Regional Development. The project aims towards boosting the game industry in the Baltic Sea region, increasing the capacity for innovation and transferring the game industry in the region into a global player with worldwide competitiveness. DIH in Ventspils is developing and piloting business incubation/acceleration programme for gaming industry startups.

INTERREG Baltic Sea Region transnational cooperation programme, implementation period – 2017-2020.

 • Brave Idea Support Programme. The project aims to facilitate entry in export markets of new Latvian and Estonian SMEs. DIH in Ventspils is the lead partner of the project.

INTERREG Estonia-Latvia transnational cooperation programme, implementation period – 2017-2019.

 • Development of new energy efficient building of technology demonstration centre. The demonstration centre showcases the best practices and technologies through success stories (interactive exhibits and product samples).

EEA Financial Mechanism, implementation period - 2015-2016.

 • Regional Business Incubator developed and operated by VHTP to facilitate creation and development of new, viable and competitive businesses in Northern Kurzeme region.

ERDF allocated by Latvian Investment and Development Agency, implementation period – 2009-2015.

 • Latvian Space Technologies and Services Cluster developed and operated by VHTP.

ERDF allocated by the Ministry of Economics of the Republic of Latvia and Latvian Investment and Development Agency, implementation period - 2009-2015.

 • Utilizing the existing and emerging satellite technology potential in the region of Nordic and Baltic States.

EU 7th Framework Programme, implementation period - 2010-2012.

 • BalticSupply – Interregional SME Supply Clusters along the Northeast Corridor (cooperation facilitation between SMEs and large companies).

INTERREG Baltic Sea Region transnational cooperation programme, implementation period - 2009-2012.

Market and Services

Sectors

 • Transport and logistics
 • Public administration
 • Education
 • Community, social and personal service activities
 • Manufacture of textiles and textile products
 • Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres
 • Manufacture of basic metals and fabricated metal products
 • Manufacture of machinery and equipment
 • Manufacture of electrical and optical equipment
 • Manufacture of transport equipment
 • Other Manufacturing

TRL Focus

 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration
 • TRL9 - Actual system proven through successful mission operations

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Visioning and Strategy Development for Businesses
 • Collaborative Research
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Pre-competitive series production
 • Commercial infrastructure
 • Digital Maturity Assessment
 • Incubator/accelerator support
 • Market intelligence
 • Access to Funding and Investor Readiness Services
 • Mentoring
 • Education and skills development
 • Other

Service Examples

Knowledge and Networks

Client profile

TestDevLab Ltd. is a private company founded in 2011 which provides custom testing services and tools, as well as high-quality software development.

Client needs

To train TestDevLab Ltd. engineers, find co-operation partners and enter new markets during the start-up phase.

Provided solution

Today, TestDevLab Ltd. is a leading industry expert:

 • All engineers of the company are ISTQB certified, guaranteeing a high level of expertise in software testing in accordance with the best industry standards.
 • Company ensures different software testing and development services and products that today are used by a wide range of global fintech/banking, communication and other vertical companies, including Fortune 500 firms, such as Microsoft/Skype, Twilio, Authy, Truecaller, WorldRemit, SEB bank, Bank of Latvia, Mintos.eu (P2P lending platform) and many others.
 • Through testing various software products, TestDevLab has helped approximately 1.5 billion people around the world who use them daily. The company has 500+ real testing devices at their premises (iOS, Android, macOS, Windows, etc.) and battery testing and audio/video quality testing laboratories.

DIH in Ventspils through its networks in Europe and USA provided following services:

 • Sector-specific training and certification and access to specialist expertise (ISTQB certification, ISTQB Advanced Test Analyst training, Certified Ethitcal Hacker training and certification, also consultations and training in Agile Testing, software development).
 • Screening and selection of potential co-operation partners.
 • Organization of trade missions to potential partners in USA.

TestDevLab Ltd. contact details

Address: Kr. Valdemara street 8-9, Riga, LV-1010, Latvia

Phone: +371 25 423 562

 

Knowledge and Networks

Client profile

Aspired Ltd. is a company that manufactures interactive exhibits and innovative digital solutions for science centres, museums, galleries, exhibition halls, advertising and marketing agencies and other companies/organisations. Aspired also develops and organizes technology based creative workshops as well as creative tech days. 

Client needs

The company has been operating in a comparatively narrow niche bringing up a need to expand to new client and market segments and develop a strategy to serve these new segments.

Provided solution

DIH in Ventspils delivered a digitalization strategy for Aspired to expand its field of activity and take up the development and manufacturing of Education and learning technologies (EdTech) since the company’s profile of competencies falls within several EdTech areas, such as Games and Gamification, Mobile Learning, Tablet Computing, Augmented and Virtual Reality, Robotics, EdTech for Science Centres and other segments.

Aspired Ltd. contact details

Address: Ventspils Augsto tehnologiju parks 1a (entrance A3), Ventspils, LV-3602, Latvia

Phone: +371 63 664 910

E-mail: gvido.grinbergs@aspired.lv

More details: http://aspired.lv/en

Co-creation Infrastructure

Client profile

SQUALIO cloud consulting Ltd. is a Latvian IT company founded in 1997 that today combines more than 80 dedicated, certified and experienced IT professionals. The company has expanded rapidly across Eastern Europe to Lithuania, Belarus, Bulgaria, Ukraine, Georgia, Estonia, Azerbaijan and still continues growing fast.

Client needs

Unavailability of infrastructure with specific technological requirements to create a software testing centre.

Provided solution

DIH in Ventspils together with SQUALIO cloud consulting Ltd. created a unique co-creation infrastructure - Software Quality Assurance Competence Centre - in Ventspils High Technology Park industrial territory. The center offers full software testing as a service by ensuring a powerful testing environment, supported with state-of-the-art testing tools and equipment, knowledge and skills to perform software testing up to the highest international standards. Consultations provided by the skillful and experienced team result in the best solution for each individual case.

DIH in Ventspils ensured infrastructure and development support for construction and launch of Software Quality Assurance Competence Centre.

SQUALIO cloud consulting Ltd. contact details

Address: Krisjana Valdemara street 21-19, Riga, LV-1010, Latvia

Phone: +371 67 509 900

E-mail: squalio@squalio.com

More details: https://squalio.com/

Collaborative Research

Client profile

Ventspils University of Applied Sciences (VUAS) is a self-governing state university and a scientific-research institution founded in 1997.

Client needs

To promote the participation and collaboration of students, researchers and industry experts in a common space tech orientated project with the aim to build the first nanosatellite of Latvia and to develop specific skills and competencies.

To attract the funding for the prototyping activities.

Provided solution

DIH in Ventspils ensured project partner scouting services and Venta-1, which is the first nanosatellite project of Latvia, was implemented due to the collaboration of Ventspils High Technology Park, LatSpace Ltd., ÅAC Microtec of Uppsala (Sweden), the City University of Applied Sciences in Bremen (Germany), and, surely, VUAS. The necessary funding for the prototype of Venta-1 nanosatellite, which was launched on June 23, 2017, was attracted by DIH in Ventspils.

DIH in Ventspils:

 • Formed the project team.
 • Ensured implementation of the collaborative research project in close co-operation with experts from educational/research institutions and companies within the region and also from abroad.
 • Attracted the necessary funding.

VUAS contact details

Address: Inzenieru street 101a, Ventspils, LV-3601, Latvia

Phone: +371 63 62 9657

E-mail: venta@venta.lv

More details: http://venta.lv/

Awareness and skills creation

Client profile

EuroLCDs Ltd. is a liquid crystal product development company with its own research, industrialization and manufacturing facilities.

Client needs

To showcase the first fully built-in window prototype of an EuroLCDs new Smart window product.

Provided solution

The first smart window prototype developed by EuroLCDs Ltd. was placed at the product demonstration centre which was developed by DIH in Ventspils as a starting platform to showcase the best practices and innovative technologies through success stories of companies in Ventspils and the region.

DIH in Ventspils:

 • Created awareness around the technology and the opportunities and benefits the technology delivers.
 • Showcased one of the best practices through a success story of EuroLCDs Ltd. digitizing their product and processes.
 • Kept building the local eco-system by networking developers, educational organisations, companies, governmental, municipal and support institutions within region to digitalise industries.

EuroLCDs Ltd. contact details

Address: Ventspils Augsto tehnologiju parks 2, Ventspils, LV-3602, Latvia

Phone: +371 63 600 300

E-mail: inbox@eurolcds.com

Business Development

Client profile

IMMER Digital - one of the world's largest producers of flexible packaging materials, films and labels - is a member of IMMER Group.

Client needs

The company planned to introduce new products (brand protection, interactive packaging, etc.) on the market bringing up a need to source and develop a new innovative manufacturing line/equipment (non-existent on the market).

Provided solution

State-of-art and most innovative manufacturing technologies and equipment available on the market were assessed developing a new technical and software solution to (1) print and laminate on even thinner material, (2) cost-efficiently apply premium quality inks, (3) allow combining different printing technologies, (4) ensure brand protection and interactive design printing technologies. All these innovations led to a higher level of automation and decreased the consumption of raw materials and energy resources making it possible for IMMER Digital to deliver a premium product for affordable price in the market.

More than 4 MEUR of EU funding was accessed for further development of IMMER Digital manufacturing plant in Ventspils High Technology Park industrial territory.

DIH in Ventspils:

 • Provided business assessment (business plan development) of the new automated manufacturing technologies.
 • Attracted the necessary funding (4 MEUR) and investments to make use of the new technologies and introduce the innovations.

IMMER Digital contact details

Address: Ventspils Augsto tehnologiju parks 5, Ventspils, LV-3602, Latvia

Phone: +371 26 446 116

E-mail: digital@immer.group

Funding

 • Horizon 2020
 • European Regional Development Fund
 • Regional funding
 • Private funding

Customers

Number of customers annually
11-25
Type of customers
 • Start-up companies
 • SMEs (<250 employees)
 • Research organisations
 • Partners

  Last updated: 03/09/18 07:25