Digital Innovation Hubs

DIH Profile

Transilvania Digital Innovation Hub - Transilvania DIH

Hub Information

Hub Name
Transilvania Digital Innovation Hub - Transilvania DIH
Local Name
Centrul de Inovare Digitală Transilvania - Transilvania CID
Evolutionary Stage
Fully operational
Geographical Scope
Regional

Description

Transilvania Digital Innovation Hub (TDIH) is a not-for-profit DIH which is a regional consortium of 14 organizations, 6 partners and 8 associated partners, created in 2017 by the main innovation actors from the North-Western region of Romania, with the mission of strengthening the regional innovation ecosystem and accelerating the digital transformation process and innovation of SMEs and public sector. Orchestrated by Transilvania IT Cluster, TDIH delivers value at regional, national, European, and international levels based on the synergies between its members: 8 clusters and/or professional associations representing the fields of IT&C (3), furniture manufacturing, new materials, energy, creative industries, and agro-food, the largest 3 universities in the region, Babeș-Bolyai University, the Technical University in Cluj-Napoca and the University of Medicine and Pharmaceutics, 1 national R&D institute (INCDTIM), 1 business support organization (OLI Hygia - Industry Liaison Office), and the municipality of Cluj-Napoca. Our primary specialisation is on AI, Big Data & HPC technologies applied primarily in the fields of Digital Health and Industry 4.0, correlated with priorities I.3 Health and II.2 Advanced Production Technologies from the region’s RIS3 strategy.

TDIH is based in the North-Western region (NUTS 2-RO11) of Romania, ranked among the “Emerging innovators” category in the 2021 Regional Innovation Scoreboard, with an increase in the innovation index from 26.8 points in 2014, to 36 in 2021, slightly higher than the national average (35). Also, according to the 2021 DESI, Romania is ranked 27th in the EU, with an aggregate score of 32.9%, whereas the EU27 average is 50.7%. Therefore, Transilvania DIH is one of the key instruments that supports the green and digital transition of the region’s industry and public sector, by offering digital and innovative business support and modelling, accelerating the uptake of digital technologies (AI, Big Data & HPC) in the provision of services and products, thus increasing the competitiveness of SMEs, the quality of public services and social well-being.

 

TDIH’s list of services is continuously developed and updated based on market needs, providing digital transformation and innovation of (i) business processes and models, and of (ii) services and products. Our main target group is represented by SMEs and the public sector, from the North-Western region of Romania, but also those in Europe interested in solutions that fall under our main specialisation areas. Our services are grouped into four categories, based on the main functionalities of TDIH:

 1. Networking and ecosystem building – services provided primarily by Transilvania IT Cluster and Hygia Consult, consisting of (1.1) networking opportunities and active engagement among regional and European innovation and digital transformation actors, primarily SMEs and public sector; (1.2) matchmaking and brokering services between technology/solution providers and beneficiaries; (1.3) support services for regional SMEs and public sector for finding European solution providers (in areas other than our primary specialisation); (1.4) hackathons.

 2. Test before invest – services provided primarily by TDIH’s technology organisations - UTCN, UBB, UMF, INCDTIM consisting of (2.1) digital audits and innovation scouting; (2.2) access to business and technology specialists expertise; and (2.3) access to testing, validation and rapid prototyping facilities (platforms, laboratories and infrastructure) and showcasing opportunities represented by digital transformation processes.

 3. Skills and training – services provided by all TDIH partners on areas relevant to their expertise (business support - Transilvania IT and Hygia, digital skills and technologies - UBB, UTCN, UMF and INCDTIM) meant to build capacities for innovation and digitalization, by uplifting people’s skills; we provide trainings and skills development services covering the topics: advanced digital skills, technology, digitalization, business and management. 

 4. Support to find investment – provided mainly by Hygia and Transilvania IT, include services for supporting SMEs and public sector in building their business cases and pitch decks for meetings with investors; identification of funding sources needed to implement digital solutions and other types of business support and financial instruments.

Transilvania Digital Innovation Hub (TDIH) este un Centru de Inovare Digitală non-profit reprezentat de un consorțiu regional format din 14 organizații, 6 parteneri și 8 parteneri asociați, creat în 2017 de principalii actori de inovare din regiunea de Nord-Vest a României, cu misiunea de a consolida ecosistemul regional de inovare și de a accelera procesul de transformare digitală și inovare a IMM-urilor și a sectorului public. Orchestrată de Transilvania IT Cluster, 3 la nivel regional, național, european și internațional pe baza sinergiilor dintre membrii săi: 8 clustere și/sau asociații profesionale reprezentând domeniile IT&C (3), producție de mobilier, materiale noi, energie , industrii creative, și agroalimentare, cele mai mari 3 universități din regiune, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmaceutică, 1 institut național de cercetare-dezvoltare (INCDTIM), 1 organizație de sprijinire a afacerilor ( OLI Hygia - Biroul de Legătură cu Industrie), și municipiul Cluj-Napoca. Specializarea noastră principală este pe tehnologiile AI, Big Data și HPC aplicate în principal în domeniile Digital Health și Industry 4.0, corelate cu prioritățile I.3 Sănătate și II.2 Tehnologii avansate de producție din strategia RIS3 a regiunii.

TDIH are sediul în regiunea de Nord-Vest (NUTS 2-RO11) a României, clasată în categoria „Inovatori emergenti” în Tabloul de bord regional al inovației 2021, cu o creștere a indicelui de inovare de la 26,8 puncte în 2014, la 36 în 2021. , puțin mai mare decât media națională (35). De asemenea, conform DESI 2021, România se află pe locul 27 în UE, cu un scor agregat de 32,9%, în timp ce media UE27 este de 50,7%. Prin urmare, Transilvania DIH este unul dintre instrumentele cheie care sprijină tranziția verde și digitală a industriei și sectorului public din regiune, oferind suport și modelare de afaceri digitale și inovatoare, accelerând adoptarea tehnologiilor digitale (AI, Big Data și HPC) în furnizarea de servicii și produse, crescând astfel competitivitatea IMM-urilor, calitatea serviciilor publice și bunăstarea socială.


Lista de servicii a TDIH este dezvoltată și actualizată continuu pe baza nevoilor pieței, oferind transformare digitală și inovare a (i) proceselor și modelelor de afaceri și (ii) serviciilor și produselor. Grupul nostru țintă principal este reprezentat de IMM-uri și sectorul public, din regiunea de Nord-Vest a României, dar și cei din Europa interesați de soluții care se încadrează în principalele noastre domenii de specializare. Serviciile noastre sunt grupate în patru categorii, pe baza principalelor funcționalități ale TDIH:

 1. Networking și dezvoltarea ecosistemului– servicii furnizate în principal de Transilvania IT Cluster și Hygia Consult, constând în (1.1) oportunități de creare de rețele și angajament activ în rândul actorilor regionali și europeni de inovare și transformare digitală, în primul rând IMM-uri și sectorul public; (1.2) servicii de potrivire și intermediere între furnizorii de tehnologie/soluție și beneficiari; (1.3) servicii de sprijin pentru IMM-urile regionale și sectorul public pentru găsirea de furnizori europeni de soluții (în alte domenii decât specializarea noastră primară); (1.4) hackathon-uri.

 2.  ”Testați înainte de a investi” – servicii furnizate în principal de organizațiile tehnologice ale TDIH - UTCN, UBB, UMF, INCDTIM constând în (2.1) audituri digitale și cercetarea inovației; (2.2) acces la expertiza specialiştilor în afaceri şi tehnologie; și (2.3) acces la facilități de testare, validare și prototipare rapidă (platforme, laboratoare și infrastructură) și prezentarea oportunităților reprezentate de procesele de transformare digitală.

 3. Competențe și formare – servicii furnizate de toți partenerii TDIH pe domenii relevante pentru expertiza lor (suport în afaceri - Transilvania IT și Hygia, competențe și tehnologii digitale - UBB, UTCN, UMF și INCDTIM) menite să construiască capacități de inovare și digitalizare, prin ridicarea capacității oamenilor. aptitudini; oferim servicii de training și dezvoltare a competențelor care acoperă temele: competențe digitale avansate, tehnologie, digitalizare, afaceri și management.

 4. Sprijin pentru găsirea de investiții – furnizat în principal de Hygia și Transilvania IT, include servicii de sprijinire a IMM-urilor și sectorului public în construirea cazurilor lor de afaceri și pitch decks pentru întâlniri cu investitorii; identificarea surselor de finanțare necesare implementării soluțiilor digitale și a altor tipuri de sprijin pentru afaceri și instrumente financiare.

Contact Data

Coordinator (Networked, cluster organization)
Transilvania IT Cluster
http://transilvaniait.ro/en/home/
Year Established
2017
Location
Str. Constantin Brâncuși, nr. 55-57-59, 400458, Cluj-Napoca (Romania)
Website
https://transilvaniadih.ro/
Social Media
Contact information
BIANCA MUNTEAN
bianca.muntean@transilvaniait.ro
+4 0742225405
Contact information
Andrei Martiniuc
andrei.martiniuc@transilvaniait.ro
+40745393811

Organisation

Organizational form
(Part of) Private organization
Turnover
0-250.000
Number of employees
10-25

Technologies

 • Sensory systems
 • Robotics
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Mobility & Location based technologies
 • Interaction technologies
 • Cyber security
 • Advanced, or high performance computing
 • Big data, data analytics, data handling
 • Virtual, augmented and extended reality
 • Simulation, modelling and digital twins
 • Gamification
 • Software as a service and service architectures
 • Cloud computing
 • Additive manufacturing
 • Logistics
 • New media technologies

Transilvania Regional Digital Innovation Hub is in line with the European policy initiative to digitise the industry and RIS3 activities.

Transilvania DIH strives to put communities and their needs at the heart of innovation, developing and experimenting with projects and services that involves smart approaches. The main key is to explore a project or an idea from as many angles and perspectives as possible and in order to do this, we involve in the designing phase the private and public sector, academia, users and other interested parties that will have a direct interaction with it.

Currently we are working at the RIS 3 strategy, along with other relevant actors within our community. The main purpose of the strategy is the economical transformation through innovation, having as main base the sectors and industries that show real potential for digitalisation and are able to respons, with the proper support, to the main challenges launched.

The support for our initiative was given by DG Regio and Urban Policy. In the North-West region we are working on developing trans-sectorial collaborations and partnerships, in order to promote the digitalisation of services in other industries - here we have as relevant examples the working groups that we have developed in order to support the transition from outsourcing towards innovation and digitalisation.

Transilvania DIH is deeply involved in the development and implementation of Cluj-Napoca’s Smart City Strategy, in which we explored the needs of the community and involved citizens in the decision-making process and let them have their say about the things that must be improved and developed in a sustainable and innovative way to increase the quality of life, products and services offered by the Municipality and not only. The added value brought by the team working on this strategy, formed out of NGOs, Universities, public and private entities and citizens, is the fact that the following fields were agreed upon for improvement, using innovation and digitalization as main tools: eGovernance, Open Mobility, eHealth, Sharing Economy, eEducation, interaction with other cities, citizens’ safety, renewable energy, consumer education to reuse, hazard report, risk management, a.o.

As a field of activity, smart city and digitalisation represents a special focus for us, being directly involved in the concept, design and implementation of the Smart City Strategy of Cluj-Napoca, the most technological city of Romania. We thrive in developing a Smart City Strategy were we collaborate intensively with the Municipality of Cluj-Napoca and other relevant stakeholders in order to identify collaborative projects and create partnerships with public and private players.

Within the abovementioned phase, we have experimented with some of the apps to be sure that they are as required and design by the citizens and by their needs and we have received very positive feedback which enabled us to continue on this track.  We strongly believe that we can insure the opening of new and great opportunities for community development.

DIH²

Identification of collaborative projects in order to digitalize all relevant stakeholders like: companies, groups that activate in a large variety of domains (creative industry, agriculture, furniture, energy efficiency).

Innovative Digital Transilvania (TDI)

This project’s objective is achieving excellence through training and focuses on training employees of HR departments, SMEs Managers and entrepreneurs.

We have organized working groups in this direction, that brought together 450 managers and entrepreneurs, 89 human resources managers, 32 participants accredited by the National Accreditation Agency (ANC), employees from 80 companies; We held over 13 types of classes and workshops and organized over 43 courses groups.

TETRAMAX (TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments)

The major objective of TETRAMAX is to provide an implementation of the European “Smart Anything Everywhere (SAE)” initiative in the domain of customized low energy computing (CLEC) for CPS and the IoT.

Track- COSME

The Track-COSME project’s objective is to create a supportive interregional ecosystem to stimulate new innovative solutions that fit specific requirements of agri-food chain. Its mission is to associate joint investments towards advanced agrifood industry 4.0.

Market and Services

Sectors

 • Agriculture and food
 • Energy and utilities
 • Tourism (incl. restaurants and hospitality)
 • Transport and logistics
 • Public administration
 • Education
 • Life sciences & healthcare
 • Community, social and personal service activities
 • Manufacture of wood and wood products
 • Manufacture of rubber and plastic products
 • Manufacture of transport equipment
 • Other Manufacturing

TRL Focus

 • TRL1 - Basic principles observed and reported
 • TRL2 - Technology concept and/or application formulated
 • TRL3 - Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept
 • TRL4 - Component and/or breadboard validation in laboratory environment
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Collaborative Research
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Incubator/accelerator support
 • Education and skills development
 • Other

Service Examples

Online Participatory budgeting

Description of needs covered
Digitalisation of public services in relation with the citizens. We facilitated creation of the online platform of participatory budgeting of local city hall with the help of local SMEs.
Client's need
The Local City Hall have had the need to organise accessible platform for citizens of the city to vote for the projects budgeting based on their needs.
Clients
Cluj-Napoca City Hall, room 51, #3, Motilor Street, Cluj-Napoca, Romania Contact person: emilia.botezan@primariaclujnapoca.ro
and Cluj-Napoca citizens.

Business Platform for the Municipality

Client's need
Living in a dynamic city, the International Affairs and Foreign Investment Department of Cluj-Napoca Municipality considered a need to develop a platform in order to provide expertise in networking individuals and organizations from around the world with our city. As a cluster, we put great emphasize on collaboration between members and in this case our project was aimed to involve different companies from various fields to share resources and knowledge.  A success story in this case that should be mentioned is Cluj Business.
Description of the need covered
a project developed by the effort of the management team to bring three IT companies ( Fortech, Comknow, Imprezzio Global) to collaborate together with the Local Authorities of Cluj.
The project aimed to develop an online platform useful to all the businesses and citizens of Cluj-Napoca and create, in real time, a relationship of communication with the business environment. Considering the fact that we live in a digital area, this platform was created in order to connect people and business, to interlink them and also to meet their needs. As an advantage of this platform is to transfer the information to people fast, accurate and in time.
Clients
Transilvanian Clusters Consortium, Romani, Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 53, ap. 5, jud CLuj. +40 374.476.306   Contact person: ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro Cluj-Napoca City Hall, room 51, #3, Motilor Street, Cluj-Napoca, Romania Contact person: emilia.botezan@primariaclujnapoca.ro

More details: http://clujbusiness.ro

Support for technology transfer

Description of the need covered
One of the most successful actions of Transilvania IT Cluster by ARIES T is to provide integrated business and innovation services focusing on regional priorities and by developing the local network capabilities. From 2015,  Transilvania IT Cluster by ARIES T is member of the European Commission’s Network -Enterprise Europe Network. Through this network we support the digital companies in becoming more innovative from our region by providing specific services: technology requests and offers, support for technology transfer, participation in matchmaking events, internationalization, EU funding and other support services. Another special focus of this network, correlated with digitization is the use of matchmaking platforms for the brokerage events all over Europe, for all the companies from our region as a tool for business cooperation, partner search, etc.
Clients needs
Local SMEs are in constant need for the internationalisation, especially regarding the digitalisation part of their activity.
Clients
Each year, there are more than 20 SMEs which receive support in the context of this project.

Transilvania IT Cluster

Description of needs covered
Transilvania IT Cluster has been created to provide a competence center to facilitate the access of companies to new and better training programs (technical and soft-skills) and to support cost efficiency for specialisation programs. In this sense, cluster members worked together to identify a set of training courses, adapted to their human resources needs, most of them in digital field. There are smaller companies that are not able to bring very good trainers because they are expensive and, therefore, our project on trainings  has been more than welcome.
Clients needs
Considering the dynamic IT industry of Cluj-Napoca, the companies had to face some challenges: - How to train people to allow companies to find the appropriate profiles; - How to determine young people and students to remain in the region and to avoid massive emigration; - How to open the collaboration between local companies with the ones from abroad in order to stimulate their innovation, in particular in some promising fields like the use of space data, the IoT technologies, etc. The project aimed to improve the professional skills of IT employees funded through the Competitiveness Operational Program (COP), and the results of this project has brought numerous opportunities for employees of member companies.
The relation of this training programs with digitization is represented by the fact that, the IT employees had the opportunity to acquire very specific technical skills provided in the form of specialized courses such as HTML, Database Integration Java or open source Automated testing, .NET Core, Essentials of Software Architecture, Sharepoint, etc.  All our attention was focused on bringing the best IT trainers, well-prepared and experienced in the area. This achievement was possible due to the good cooperation of members, which recognized the need of investment in human capital.
Clients
Over 1000 employees attended the trainings and all of them were based on the needs of companies and their employees and to facilitate access to training for SMEs especially on digitalisation & technical needs. Cluster members that were interested in developing skills in different subject areas could attend over 100 courses-training on the needs mentioned above.
NTT Data Romania, 19-21 Constanta Street, 400158 Cluj-Napoca, Romania Contact person: sergiu.tamas@nttdata.ro
Evozon Systems, 62 Moților Street, 400370, Cluj-Napoca, Romania Contact person: liana.precup@evozon.com
AROBS Transilvania Software, Minerilor Street,  40019,Cluj-Napoca, Romania Contact person: alexandra.bora@arobs.com
NET Brinel SA, 4 Nicolae Titulescu Boulevard, 400420, Cluj-Napoca, Romania Contact person: Gabriela.Vaida@brinel.ro
Recognos, 21 Victor Babes Street, Cluj-Napoca, Romania Contact person: Catalina.Ciubotaru@recognos.ro
Fortech, Fruzisului Street, Cluj-Napoca, Romania Contact person: rodica.maga@fortech.ro
Imprezzio Global, 1 Buftea Street, Cluj-Napoca, Romania Contact person: deliam@imprezzio.com

Internationalisation support for the local SMEs

Description of the needs covered
Transilvania Digital Innovation Hub organises every year in the frame of Transylvanian International Clusters Conference since 2014 matchmaking sessions which work as a network of support for those operating in the economic environment and aims to facilitate the international exchange of knowledge, good practices and to provide a cross-sectoral collaboration platform for addressing global challenges based on digitalisation and innovation.
Needs of the clients
The matchmaking sessions are based on the actual needs of the local participants at the conference who are usually looking for international cooperation based on digitalisation.
Clients
So far, the conference had has over 1200 participants and over 200 speakers in the previous editions and has provided more than 500 opportunities for connecting entrepreneurs and businesses around the world.

Funding

 • Horizon 2020
 • COSME
 • European Regional Development Fund
 • National specific innovation funding
 • Memberships

Customers

Number of customers annually
>50
Type of customers
 • Start-up companies
 • SMEs (<250 employees)
 • Research organisations
 • Partners

  H2020 Projects

  • DIH²
   A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production

   A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production


   DIH^2 is a network of 26 DIHs, with a target to reach over 170 DIHs. The sole aim of the network is to spark incremental (cut 50% cost of advance robotics solutions, double the growth of robotics market) and disruptive (maximum productivity & optimum agility) innovations in over 300,000 Manufacturing SMEs and Mid-Caps. It will support SMEs in their Agile Production challenge (50% increase in productivity) and unleash their digitalization potential by enabling robot solutions that are more cost effective at lower lot sizes.

   DIH^2 relies on:
   • A Common Open Platform Reference Architecture for Agile Production (COPRA-AP) -based on Industrial Data Space Reference Architecture Model and FIWARE technologies- to serve the needs of SMEs by means of a continuously growing set of Robotic-based Open Standard Enablers (ROSE-AP).
   • A marketplace as one-stop-shop for SMEs to access essential services for digital transformation including business modelling, technical support, access to skills and finance.
   • 2 competitive Open Calls to launch an ambitious Technology Transfer Program with 260 Agility Audits, 26 cross-border Technology Transfer Experiments and 26 ROSE-AP, leveraging over 26M€ of public & private funding in advance robotics solutions for Agile Production.
   • Members deeply rooted in their regional Smart Specialization Strategy (bringing €5M additional funding on top of EU funds), ensuring ‘working distance’ services for every SME in Europe - whichever the sector, wherever the location, whatever the size.
   • A Corporate Sponsorship Program from equipment and automation suppliers committed with the network to get access to wider market and latest research in robotics.

   DIH^2 will transform this network into a self-sustainable non-profit association with members all over Europe. DIH^2  will demonstrate that public funded research can help SMEs & Mid-Caps achieve digital excellence and global competitiveness through adopting advanced robotics solutions in Agile Production.

  • BOWI
   Boosting Widening Digital Innovation Hubs

   Boosting Widening Digital Innovation Hubs


   BOWI project addresses the challenge of limited capacities among DIHs to support the uptake of SAE/I4MS technologies during the last 7 years in the European industry at large. The overall aim of the project is to create a DIH widening network that supports the collaboration of new DIHs (proto-hubs) in regions where SAE and I4MS technologies are underrepresented and well-established DIHs that are highly experienced in these technologies (mature hubs). BOWI takes the first step towards creating a fully sustainable post-project network by:
   1. Strengthening proto-hubs by carrying out actual experiments and facilitating the collaboration between proto-hubs and mature hubs;
   2. Ensuring sustainability of BOWI network by developing a blended financing accelerator and membership model;
   3. Creating the BOWI community, initiating the participation of proto-hubs, mature hubs, regional stakeholders, and investors.
   The mechanism will be first tested by supporting 6 pioneer proto-hubs (pioneer stage), which will be later extended to 9 proto-hubs in the second full-fledged strengthening stage, allowing new members of the EU DIH community to participate, including the proto-hubs and mature hubs that are currently not part of the consortium. The post-project BOWI network business model is to be explored, including service and funding needs. To ensure practical experience, all 15 proto-hubs will be supported to conduct 60 (15x4) SAE/I4MS uptake experiments with SMEs in total. For this purpose, an extensive FSTP approach will be used.
   The consortium includes experienced partners that participate intensively in the SAE/I4MS strategies (Civitta, FBA, VTT, and RWTH). They are complemented by 6 proto-hubs from various countries that act as pioneer hubs to test and validate approaches (TIT, LITC, UWB, KTP, NTNU, ICT).

  • DIH-World
   DIH-World - Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs

   DIH-World - Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs


   DIH-World aims to accelerate the uptake of advanced digital technologies by European manufacturing SMEs in all sectors and support them in building sustainable competitive advantages and reaching global markets strengthening the capacities of regional DIHs, particularly in underrepresented regions across Europe. As intermediaries of successful local SME digital transformation, DIH World, aims at providing DIHs, access to harmonised tools, well proven technologies, effective methodologies, sound knowledge, smart investment sources, rich training assets and overall a vibrant innovation environment. The final aim is to accelerate the matureness of DIHs and the development of their collaboration capabilities, and avoid a DIH divide due to lack of access to technologies, skills, networks, investment and infrastructures with special emphasis in underrepresented regions; so they can capitalise and leverage on the European DIHs Networks their resources and facilities for the benefit of their local SMEs. This will be achieved thanks to the: DIH-World platform, that will provide a full coverage of the services needed by the DIHs and the SMEs willing to identify the right DIH for them, the DIH-Academy that will provide the tools to train DIHs and bring them to the next level, Open calls for experiments, that will provide sufficient technological support to SMEs and midcaps. As well as with a broad geographical coverage, with more than 26 countries to be covered in Europe including specific activities to involve regional and national actors in the DIH network.

  • EUHubs4Data
   European Federation of Data Driven Innovation Hubs

   European Federation of Data Driven Innovation Hubs


   EUHubs4Data will set up a European federation of Big Data Digital Innovation Hubs (DIHs), with the ambition of becoming a reference instrument for data-driven cross-border experimentation and innovation, and support the growth of European SMEs and start-ups in a global Data Economy.
   Based on the concept “European catalogue, local offer”, EUHubs4Data will establish a Europe-wide, sustainable ecosystem drawing upon local expertise and achievements of European initiatives and national/regional Big Data DIHs, with the three-fold objective of:
   (1) creating a European catalogue of data sources and federated data-driven services and solutions;
   (2) making this offer accessible at the regional level so that European SMEs, start-ups and web entrepreneurs have access to the most valuable assets and expertise on the continent;
   (3) fostering cross-border and cross-sector data-driven experimentation facilitated through data sharing, and data & service interoperability.
   To achieve these objectives, the project relies on:
   • a strong initial ecosystem of 12 Big Data DIHs from the 4 EU poles, linked to European Data Incubators and SME networks;
   • a multi-dimensional approach (governance, operations, technical, ethical and legal aspects, interoperability, skills) for the expansion of the federation (growing up to 30 DIHs);
   • a strong offer of services and access to data sources, based on an initial set of solutions for data and service interoperability, and including a coherent and diverse training programme;
   • the capacity to attract, support and engage SMEs, start-ups and web entrepreneurs (40 cross-border experiments, and 60-80 companies directly involved in the data-driven innovation programme);
   • a community and ongoing collaborations with 60 relevant European Initiatives;
   EUHubs4Data initially covers 12 EU regions in 9 countries, and plans to expand to more than 20 regions and 14 countries during the project, establishing a long-lasting sustainable ecosystem

  Last updated: 12/07/22 14:16