Digital Innovation Hubs

DIH Profile

North- East Romania DIH - ˝Digital Innovation Zone˝

Hub Information

Hub Name
North- East Romania DIH - ˝Digital Innovation Zone˝
Local Name
Nord-Est Romania Digital Innovation Hub ˝ Digital Innovation Zone˝
Evolutionary Stage
Fully operational
Geographical Scope
Regional

Description

North- East Romania Digital Innovation Hub - ˝Digital Innovation Zone˝  is a not-for-profit initiative, a bottom-up initiative based on the commitment of North-East RDA, 6 Universities, 3 clusters (biotechnology, imagistic medicine and ICT), 3 chambers of commerce, as well as 6 privat companies experienced in scaling innovation & digital solutions in the region of North-East Romania. After its creation, the DIH started a pilot for a small group of enterprises that with the support of Forth Innovation method and coachers from the founders defined each 3-4 business cases based on which the company will be serviced.

North- East Romania Digital Innovation Hub - ˝Digital Innovation Zone˝ is a integrated platform for regional companies to support their digital (r)evolution, covering end-to-end digital innovation process. It provides digital services to private sector companies, in particular, but also to public sector, able to offer the best expertise and skills in technologies needed for digital transformation, all within the framework of European DIHs, perfectly aligned with the Digital Romania Manifesto, launched in November 2016.

The DIH addresses regional digitisation issues by providing SMEs one-stop-shop for tailor made digitalization services in their regional proximity. The coordinators offer at their best the suitable capacity and competences to provide digitalisation services to the regional ecosystem which do not have a clear perception of digitalisation benefits. Our region is a catching-up region but one of the most ambitious in tranforming regional challenges into opportunities by using professional attitude and strong cooperation with local stakeholders and the international partners, especially in the area of innovation and entrepreneruial ecosystem development. The proof is in the 20 years of experience of the North-East Development Agency.

Our main focus is on digital solutions enhanced with Artificial Intelligence and data driven solution for local SMEs from all the priority sectors from tha Smart Specialisation Strategy but not limited to.

In addition, our purpose is to support digitisation through collaborations with different sectors of activity through clusters and not only and to establish a culture of co-creation of technological joint solutions and products through a trans-sectoral collaboration, in every field from education and creative industries to health or agriculture. Also, our current activities are focused in strengthening the innovation ecosystem and creating and implementing regional strategies based on smart city solutions in order to promote smart specialisation.

Another objective is to identify collaborative projects for digitalisation of all the relevant stakeholders: companies, clusters, research institutes and software companies, public authorities, Universities.in order to stimulate technological innovative capabilities and to create multiple solution for multiple sectorial needs so that the companies can become more COMPETITIVE, INNOVATIVE, DIGITAL and AGILE.

Digital Innovation Zone brings together top digital innovation experts as One-Stop-Shop to help SMEs grasp the digital opportunities providing access to latest knowledge, expertise and technology, business and financing support to implement these innovations. A whole ecosystem as One-Stop-Shop, a regional multi-partner cooperation that brings together the capabilities and creates the linkages with the service providers, olicy makers, funding sources and global network, DIH Network, EEN network and others.

Some of the servicesDigital Innovation Zone provides are:

- specialised Diagnose and Analysis services

- Innovation Tracks Solution Oriented Process
- Acces to funding

- Support for the creation and implementation of infrastructure projects;

- Knowledge and know-how transfer;

- Networking activities, workshops for digitization in collaboration with others sectors;

- Digital Skills Trainings;

- Define fields of action and to advise policy makers;

- Development of regional strategies for digitization together with relevant stakeholders;

- Exchange experiences, best practices, data and studies;

- Business links, business networking;

- Internationalization services by the Enterprise European Network.

 

 

 

North- East Romania Digital Innovation Hub - ˝Digital Innovation Zone˝ este o inițiativă non-profit, o inițiativă bottom-up, bazată pe angajamentul ADR de Nord-Est, 6 universitati, 3 clustere (biotehnologie, imagistică și TIC), 3 camere de comert precum și 6 companii private cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale din regiuniunea nord-est a României. După crearea sa, DIH a demarat un pilot pentru un grup mic de întreprinderi care, cu sprijinul metodei Forth Innovation și al coacherilor fondatori, au definit fiecare 3-4 business cases pe baza cărora compania va face transformarea business-ului.

North- East Romania Digital Innovation Hub - ˝Digital Innovation Zone˝ este o platformă integrată pentru companiile regionale pentru a-și susține (R)evoluția digitală, acoperind procesul de inovație digitală end-to-end. Oferă servicii digitale companiilor din sectorul privat, în special, dar și sectorului public, capabil să ofere cele mai bune expertize și abilități în tehnologiile necesare transformării digitale, toate în contextul retelei DIH-urilor europene, perfect aliniate cu Manifestul Digital România, lansat în noiembrie 2016.

DIH abordează problemele regionale de digitalizare, oferind IMM-urilor un singur ghișeu pentru servicii de digitalizare personalizate în proximitatea lor regională. Coordonatorii oferă, în cel mai bun mod, capacitatea și competențele adecvate pentru a furniza servicii de digitalizare ecosistemului regional, care nu au o percepție clară a beneficiilor digitalizării. Regiunea noastră este o regiune ramasa in urma, dar una dintre cele mai ambițioase în tranformarea provocărilor regionale în oportunități prin utilizarea atitudinii profesionale și a cooperării puternice cu părțile interesate locale și partenerii internaționali, în special în domeniul inovației și dezvoltării ecosistemului antreprenorial. Dovada este în cei 20 de ani de experiență ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est.

Principalul nostru accent este pe soluții digitale Artificial Intelligence și soluții data base pentru IMM-urile locale din toate sectoarele prioritare din strategia de specializare inteligentă, dar fără a se limita la.

În plus, scopul nostru este să susținem digitalizarea prin colaborări cu diferite sectoare de activitate prin clustere și nu numai și să instituim o cultură a co-creării de soluții și produse tehnologice comune printr-o colaborare trans-sectorială, în fiecare domeniu de la educație pana la sănătate sau agricultură. De asemenea, activitățile noastre actuale sunt axate pe consolidarea ecosistemului de inovare și crearea și implementarea strategiilor regionale bazate pe soluții inteligente pentru a promova specializarea inteligentă.

Un alt obiectiv este identificarea proiectelor de colaborare pentru digitalizarea tuturor părților interesate relevante: companii, clustere, institute de cercetare și companii de software, autorități publice, Universități.in scopul de a stimula capacitățile inovatoare tehnologice și de a crea soluții multiple pentru nevoile sectoriale multiple, astfel încât companiile poate deveni mai COMPETITIV, INOVATIV, DIGITAL și AGIL.

DIH-ul de Nord-Est al României reunește experți de top în domeniul inovației digitale ca un serviciu unic pentru a ajuta IMM-urile să înțeleagă oportunitățile digitale oferind acces la cele mai noi cunoștințe, expertiză și tehnologie, sprijin pentru afaceri și finanțare pentru a implementa aceste inovații. Un întreg ecosistem ca One-Stop-Shop, o cooperare regională cu mai mulți parteneri, care reunește capacitățile și creează legăturile cu furnizorii de servicii, producătorii de olicoane, sursele de finanțare și rețeaua globală, rețeaua DIH, rețeaua EEN și altele.

Unele dintre serviciile oferite de centrul de inovare digitală din Nord-Estul României sunt:

- servicii specializate de diagnostic și analiză

- Procesul orientat către soluții de inovație urmează
- Acces la finanțare

- Sprijin pentru crearea și implementarea proiectelor de infrastructură;

- Transfer de cunoștințe și know-how;

- Activități de networking, ateliere de digitalizare în colaborare cu alte sectoare;

- Traininguri pentru competențe digitale;

- Definirea câmpurilor de acțiune și consilierea factorilor de decizie;

- Dezvoltarea strategiilor regionale de digitalizare împreună cu părțile interesate relevante;

- Schimba experiențe, bune practici, date și studii;

- legături de afaceri, rețele de afaceri;

- Servicii de internaționalizare prin reteaua European Enterprise

Contact Data

Coordinator (Economic development agency)
North-East Regional Development Agency
http://adrnordest.ro
Year Established
2017
Location
no 9, Lt. Draghescu Street, 610125, Piatra Neamt (Romania)
Website
https://digital-innovation.zone
Social Media
Contact information
Lidia Betoaea
lidia.betoaea@adrnordest.ro
0745466460

Organisation

Organizational form
Networked organization, without formal structure
Turnover
>5.000.000
Number of employees
>100

Technologies

 • Communication networks
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Cyber security
 • Advanced, or high performance computing
 • Logistics
 • Internet services

The North-East Romania DIH ˝Digital Innovation Zone˝ is a big joint venture with many partners (7 private companies, 6 universities, 3 Chambers of Commerce, 3 clusters and the North-East Regional Development Agency) which thrue the years was involved in many regional, national or European initiatives for digitasing industry and public sector. We will briefly describe some of these initiatives:

North East Regional Innovative Cluster for Structural and Molecular Imaging (Imago-Mol), the only medical imaging cluster in Romania and European Union, is a non-governmental, non-profit organization whose objectives are to support the growth of scientific competitiveness of its members and the economic competitiveness of North East Region in the field of medical imaging by developing a framework for cooperation targeting diversification and optimization of services in this specific area.

The cluster was established within the framework of the project “Advanced Medical Imaging on the project, interdisciplinary and integrated by creating a network of Regional Clusters and Development Strategies in Europe”(AMI-4Europe) funded by the European Commission through 7th Framework Programme – Regions of Knowledge by joint decision and contribution of its founding members – University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi, North-East Regional Development Agency, Emergency County Hospital “St. Spiridon” Iasi, Romsoft SRL Iasi,  Regional Oncology Institute Iasi in order to improve the cooperation in the use of innovative medical imaging and providing quality healthcare services.

The Digital Cities Challenge - In 2017 the European Commission launched the Digital Cities Challenge to help 41 cities across the EU transform their digital policy to make their urban space more enjoyable for everyone. This year the Commission is going a step further to help 100 cities become greener, more social and smarter in the Intelligent Cities Challenge (ICC).

One of these 100 cities is Iasi, the most important IT centres of Romania located in the North-East Region of the country. The members of Digital Innovation Zone are part of the Iasi Digital City Leadership Team.

The North-East ADR team responsible for managing RIS3 assumes the role of catalyst for the implementation and operationalization of the intelligent specialization strategy, proposes the creation of new partnerships through the internationalization of RIS3, the implementation of projects and proposes intelligent development models. It enjoys the support of the Regional Innovation Consortium and that of the Academic Advisory Commission, structures with an increasingly important role for the operationalization of RIS3 North-East through intelligent projects related to the current programming period, but also for the period 2021-2017, when 35% of the allocation will have to meet policy objective 1 - A Smarter Europe (smart and innovative economic transformation).
The Smart Specialisation Strategy for Noth-East Reagion- RIS3 NORD-EST was elaborated by the North-East RDA in a wide partnership with the relevant actors from the academic environment, research institutes, the business environment, local public administration and civil society.
The steps taken to prepare this document were:
a. collecting economic information regarding the regional context and the potential for innovation and shaping
regional profile, over a period of 10 years, including the elaboration of sectoral files for domains of
relevant industrial activity at regional level
b. analysis and interpretation of collected data and preparation of critical regional SWOT analysis
c. defining and implementing the mechanism for selecting the areas of intelligent specialization
d. defining the global vision for the future of the region, identifying the intervention priorities for
intelligent specialization
e. correlating the regional specialization fields with the societal challenges (defining the matrix structure
regional specialization areas) and with the fields included in the European, national and regional strategic documents.

Eastern Romanian Business Support Network project (ERBSN 2015-2020 Business Network) - ERBSN 2015-2020 is practically the continuation of the ERBSN 2008-2014 project developed by a consortium of five partners, of which three business oriented partners and two towards innovation / research-development. Each partner hosts an Enterprise Europe Center providing services in the RO2 Macroregion. All partners have experience in cooperation and work in networks or partnerships, as well as in providing specialized services to the business environment, and in innovation or implementation. of projects funded by different European programs.

The main objective of the ERBSN project is to facilitate SMEs in Macroregion 2 the potential for growth and creation of new jobs by stimulating them to become more sustainable and competitive internationally by increasing the degree of innovation and carrying out innovative projects, as well as promoting Enterprise Europe Network as their main partner in business development.

Market and Services

Sectors

 • Agriculture and food
 • Transport and logistics
 • Public administration
 • Education
 • Life sciences & healthcare
 • Manufacture of food products, beverages and tobacco
 • Manufacture of textiles and textile products
 • Manufacture of leather and leather products
 • Manufacture of wood and wood products
 • Manufacture of basic metals and fabricated metal products
 • Other Manufacturing

TRL Focus

 • TRL1 - Basic principles observed and reported
 • TRL2 - Technology concept and/or application formulated
 • TRL3 - Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept
 • TRL4 - Component and/or breadboard validation in laboratory environment
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Visioning and Strategy Development for Businesses
 • Collaborative Research
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Incubator/accelerator support
 • Mentoring
 • Education and skills development

Service Examples

Concept Validation and Prototyping

Client Profile: Start-ups, SMEs, Corporate and Research Institutions

Client need: acces to prototyping, developing and testing resources and tools for use in various applications.

Provided solution:

The Faculty of Computer Science within the University Alexandru Ioan Cuza has created the Natural Language Processing Group (NLP-Group@UAIC-FII) which, in collaboration with the Romanian Association of Computational Linguistics (ARLC) is dedicated to enhance communication between humans and machines with naturalness. NLP-Group@UAIC-FII has extensive experience in this area. 

Link: http://nlptools.info.uaic.ro/

Vision and Strategy Development for Businesses

Client profile: Private companies within the region

Client need: Professional and personalised support for their digital (r)evolution, covering end-to-end the digital innovation process. 

Proposed solution:

Integrated platform for local companies to support their digital (r)evolution, covering end-to-end the digital innovation process.

We designed a unique scalable process in two phases. It is an innovative social business model, where costs are partially covered through hubs not for profit contribution. 

Phase 1 – diagnosis & analysis, using professional assessment tools (maxim 1 month)

Phase 2 – Solution Oriented Innovation Tracks, using a global validated innovation framework with clear deliverables and limited duration, to produce 2-3 business cases. Out of them, the customer will choose at least one for further implementation, with support from the hub.

3 showcases in which DIZ helpd SME's improve their digital level

CUSTOMER: Novamedica Urological Clinic
It is a urological medical clinic founded in 2004 by Conf. Dr. Costica Novac, an expert in general and urological surgery in the north-eastern area of ​​Romania.
THE NEED:
Clinical patients are generally elderly people with poorer health. Some of them are at a distance of 100-200 km from the clinic, in other cities in the region.
Most consultations do not necessarily require medical examination.
THE SOLUTION:
we came to their aid by analyzing the existing situation, understanding the working process and finding and implementing automation and digitization solutions.
The solution implemented came in the following directions:
1. Resolving the need to stop moving patients by implementing an online consultation solution that resolves:
- initial consultations, ensuring a triage of patients
- subsequent consultations that follow only the evolution of the patient's condition
- ""second opinion"" or ""expert opinion"" consultations for remote patients (other cities in the country or diaspora) who have already gone to a consultation and want to receive a second medical opinion or want to receive an expert's opinion
2. Optimizing the communication with the patient and increasing the productivity of the doctors by lowering the cancellation rate, better managing the software calendar and reducing the time required to make a software.
 The solution implemented implies that:
a) Patients can schedule and pay online
- even outside working hours, increasing the number of software and the income of the clinic;
- I can check the available program and place an appointment anytime from any device;
- have the possibility to make software with priority for possible emergencies;
- receive notifications and reminders for the programming done;
- are more satisfied and the rate of return has increased.
b) The management of patients is easier and clearer:
- clear record of programming by intervals by date and time;
- the software overlays disappeared;
- quick access to key patient details;
- automatic notifications with new software;
c) Clients management as a business is more efficient:
- increased productivity (by reducing the risk of cancellation of the programs or that of not filling the free intervals);
- the business can be controlled directly from the phone, on the go (real-time notifications, automatic synchronization with the Google calendar on the phone, and a mobile interface that offers access and control to manage online business processes);
- the level of loading of administrative personnel decreased;
- because patients pay in advance (even a partial amount), the cancellation and non-observance of the hours has decreased significantly;
- the patient waiting time has decreased due to the efficient organization of the appointments.
www.novamedica.ro
================================

CLIENT: ASSA CONSTRUCT CONSULTING design company
THE NEED:
Companies in the field of constructions and construction of sanitary, thermal, gas, ventilation, water, sewage installations are required by law to produce laborious documentation in the unit under the name of ""Technical book of construction"".
The process of producing this documentation requires time and there is no software to automate and manage this mandatory procedure.
THE SOLUTION:
We helped them develop K-Book, the only software in the field of constructions in Romania that elaborates documents and draws up the ""Technical book of construction"" in accordance with the legislation in force for works in the following fields:
- Civil, industrial and agricultural constructions
-Interior sanitary installations
-Thermal installations -Electrical installations
- Ventilation and air conditioning installations
- Natural gas installations - External enclosures
- Water supply systems of localities
- Sewerage systems of localities
-Rules & Bridges
Advantages of companies using the software:
- reducing by 70% the time allotted for the elaboration of documents and the drawing up of the ""Technical Book of Construction"";
- they are legally protected because they elaborate documents respecting the technologies, with the execution and verification phases, provided by the technical regulations in force;
- K-Book does not require installation, it can be accessed from devices, such as computers and laptops, connected to the Internet.
www.k-book.ro
================================

CUSTOMER: Residential real estate developer Breazu
THE NEED:
The client has developed a residential real estate project with over 100 apartments. Some of the apartments sold them as payment in installments to the developer for 10 years.
This generated a need to manage the collection of rates, utility bills and in general a good management of the residential complex. But one of the problems was that the management is in a city other than the complex, which makes it difficult for the management process and flow to be used by third parties and a series of regular trips to the location to verify the reality of the information,
THE SOLUTION:
Following the analysis and consulting process, we identified an automation solution by developing and implementing a remote management software for the residential complex.
Now, with the implementation of the software, all parties involved have benefits. So:
a) Tenants:
- have secure access based on user and password to their account and history;
- see what rates they have to pay;
- I pay the developer rates online;
- receive alerts in case of delay in the payment of the rate or the expenses of the association;
- visualize the water consumption;
- view association invoices;
- I pay the bills online to the association;
- communicate directly by message / email with the administrator of the complex
b) Administrator of the housing association:
- introduces water readings;
- introduces billing elements: water, cleaning, gate, etc.
- issuing the invoice directly from the software;
- follows the receipts;
- the software automatically sends the invoice on the due date as well as payment reminders to those who have delayed the payment;
- receives alerts in case of delay in paying the association expenses by a tenant;
- has access to the list of tenants with contact details;
- communicates through messaging with the tenants;
- In the Settings area you can add other payment services later (eg: admin salary, guardian, etc.).
c) The administrator of the complex:
- introduces / modifies / visualizes the installment rate for all tenants, as well as for each tenant individually;
- manages the collection of online rates
- the validity of collecting the rates automatically by uploading a .csv file by integrating with the bank where it receives the receipts;
- view the payment history of each tenant individually;
- receives alerts in case of delay in payment of the rate or the expenses of association by a tenant;
- visualizes the consumption of utilities of the tenants;
- visualize the association invoices and the reports of receipts related to it;
- communicates directly by message / email with the association administrator and with the tenants of the complex
www.breazu.ro 
soft.breazu.ro

Incubator/Accelerator Support

Client profile: Technology start-ups based in the region, with exponential growth potential, from idea stage 

Client needs: Teams looking for support and guidance from a pool of experienced mentors and local investors, with no Government/EU restrictions, strictly focused on performance.

Provided solution to meet the needs: Iași based startup accelerator, with track record of accelerating 4 startups in the last 12 months and have made our first two investments. Our fund is private money. 

More details: http://tbnr.ac

Testing and validation

Client profile: Public and private institutions

Client need: Increased alignment with Romania's strategy in the field of Cyber ​​Security,  for achieving the national security objectives, by increasing the technical capacities and the competences of the human resource; Overall shortage of Cyber Security specialists

Proposed solution:

The cyber security center of the ""Vasile Alecsandri"" University of Bacău was created following the execution of a project funded by the Ministry of Education and Research, in the period 2017-2019.

This project aimed to create a specialized laboratory and to develop a postgraduate program of continuous professional training and development in the field of Cyber ​​Security, at the ""Vasile Alecsandri"" University in Bacău.
This project was attended by teachers from the Department of Energy and Computer Science, the Faculty of Engineering and the Department of Mathematics and Computer Science, the Faculty of Sciences.

Equipment of the cyber security laboratory
FUJITSU PRIMERGY Server, PY RX2520 Server with 2 Xeon Silver 4110 processors (16 cores), 64 Gb RAM, (128 Gb RAM) 1 HD SSD and 4 HD SATA 1Tb,
Network of 15 i7-8700 computers, Firewall - ASA 5506, 3 CISCO routers, 3 switches, CISCO, 1 wireless router.
software - RAPID7 NEXPOSE - Vulnerability Scanner, Nessus, GravityZone Ultra, GravityZone Full Disk Encryption, Patch Management, WINSVR 2019/2018/2016, Including Open Source Products
kits TX1 Forensic Imager and Ultimate Forensic Write Protection Kit II (Lab Version) - Ultimate.

Awareness creation

Client profile: companies, startups and IT professionals, active in IT sector

Client need: Increased awareness on the importance of the digital solution and the IT sector in the North-East Region of Romania

Proposed solution: 

Codecamp is the first nation-wide IT Conference in Romania, and most likely, the biggest one. In the 12 years since starting, Codecamp created an amazing community around them, bringing together companies, startups and IT professionals. 2 years ago another niche conference made a good impact in the Region opening the perspective for the North-East Region of Romania to become reprezentative in digital solutions based on Artificial Intelligence. NDR is an artificial intelligence and machine learning, and deep learning, and data science conference. 

Every year, these events, held in 6 cities from Romania and one form Republic of Moldavia bring together about 10.000 people: IT specialist, company owners, startup founders, students, teachers and others.

https://codecamp.ro

https://ndrconf.ai

More details: https://codecamp.ro

Ecosystem building, scouting, brokerage, networking

Client profile: SMEs within Europe region

Client need: facilitating access and networking to a pan-european network, for promoting growth and jobs, through becoming more sustainable and internationally competitive, approaching innovation as a possible success driver and developing innovation projects

Proposed solution:

ERBSN is a 6-partner consortium covering Macroregion 2 (RO2) in Romania and which objective is to facilitate SMEs located RO2 to increase their contribution to promoting growth and jobs, through becoming more sustainable and internationally competitive, approaching innovation as a possible success driver and developing innovation projects, as well as by continuing to promote EEN as their European business and professional partner.

The RO2 Macroregion comprises two development areas: North-East and South-East, serving 12 counties: Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Constanta, Galati, Iasi, Neamt, Tulcea, Vaslui and Vrancea.

To achieve this general objective, ERBSN develops a viable network delivering easy-to-access business and innovation services of excellence for SMEs and other target groups, with European dimension, well embedded into the international Network and the regional environment of business support organizations. ERBSN undertakes all EEN activities – advisory services for SMEs in view of internationalization and becoming more innovative, facilitation of cross-border partnerships, and the provision of a communication channel between SMEs and the EU, as the needs and constraints of the regional SMEs, as well as all 6 partners’ competences and know-how allow and justify their implementation equally across RO2.

To reach as many SMEs as possible, stakeholders and proximity multipliers across RO2 join efforts with ERBSN in promoting the Network and its benefits for SMEs. In order ERBSN to contribute to the establishment of an internal „Network identity”, and to ensure its coherence and consistency at regional level, ERBSN actively collaborate with other Network partners, participate in Network activities and in its structures. Also, to achieve its professional objectives, ERBSN increases staff’s competences and skills to provide European added value services. Thus, ERBSN facilitate SMEs access to European and international markets and the development of innovation projects, by helping to improve the environment for businesses.

 

Education and skills development

Client profile: SMEs and Corporated active within the region

Client need : pesonalised approach and education and skills staff development

Proposed solution:

Our approach for every workshop: discover, tailor, deliver, follow up. Every individual, team, project, client have their own context and specific needs, so there’s no such thing as ""standard"" training. That’s why the approach we take for the education effort consists of a set of phases which all sum up to the greater overall value.

 • first, we engage into a discovery phase with client, aimed to understand the real need and objectives, the context and previous knowledge and experience of the people;
 • next, we tailor the content to suit the specific audience and their learning objectives and we design the delivery in terms of duration and types of activities;
 • then we deliver intense, highly interactive and practical sessions; we value Linus Torvalds’ mantra of ""Show me the code!""
 • and, after a while, we gather back together in follow up sessions to understand progress, answer questions and plan the next steps.

We have several hub members specialised in education and skills development (Strongbytes - reference below), Atelierul de Idei (www.atelierul-ideilor.ro) - the most inovative facilitation boutique in the region, delivering Agile HR (ICP-AHR) and Management3.0 (www.management30.com) certifications

Collaborative Research

Client profile : academic IT research, investors, industry and the market

Client need: access to a comprehensive research infrastructure

Provided solution:

University ""Alexandru Ioan Cuza"" of Iasi (UAIC) has the reputation of being an institution with a research infrastructure which can be compared to those of leading research centers from the entire Europe. In particular, UAIC collaborated in numerous national and international research projects. One of its faculties, the Faculty of Computer Science, has artificial intelligence and human-computer communication in natural language as one of the major areas of interest for collaborative projects. In its most recent project, PrivateSky, the faculty uses an innovative Cloud architecture to facilitate the transfer of research results from the university towards the industry.

One of the collaborators of the Faculty of Computer Science is the Romanian Association of Computational Linguistics (ARLC), aiming at raising awareness and implementing into day to day life new artificial intelligence technologies related to human language. Through various workshops and programs, ARLC has mediated the collaboration between the academic IT research, investors, industry and the market.

Link: http://www.uaic.ro/en/cercetare/international-projects/

Mentoring

Client profile: Strt-ups and Spin-Offs

Client need: acces to experts and mentor network

Proposed solution:

Iași based startup accelerator looking to accelerate and invest in technology startups with exponential growth potential

We’re currently accelerating 4 startups and have made our first two investments.

Our fund is private money, with no Government/EU restrictions, strictly focused on performance.

We’re always interested to hear from teams with big dreams and we’re willing to talk to you from idea stage.

Funding

 • Horizon 2020
 • COSME
 • European Regional Development Fund
 • National basic research funding
 • National specific innovation funding
 • Regional funding
 • Partner resources
 • Other

Customers

Number of customers annually
6-10
Type of customers
 • SMEs (<250 employees)
 • Partners

  Last updated: 11/05/20 20:53