Digital Innovation Hubs Digital Innovation Hubs

AgroHub.BG АгроХъб.БГ

You need an EU Login account for request proposals for editions or creations of new hubs. If you already have an ECAS account, you don't have to create a new EU Login account.

In EU Login, your credentials and personal data remain unchanged. You can still access the same services and applications as before. You just need to use your e-mail address for logging in.

If you don't have an EU Login account please use the following link. you can create one by clicking on the Create an account hyperlink.

If you already have a user account for EU Login please login via https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

 

Sign in
New user? Create an account

Contact Data

Coordinator (Private investor, institute)

Institute for Agrostrategies and Innovations

Coordinator website

http://www.agroinnovations.bg

Year Established

N/A

Location

str. G.Danchov 30,fl. 8, 4023, Plovdiv (Bulgaria)

Website

https://agrohub.bg/

Contact information

Svetlana Boyanova
info@agrohub.bg
+359 884 600 488

Description

Description

The non profit organisation AgroHub.BG will be а Digital Innovation Hub (DIH) according to the EU Strategy for the Digitization of European Industry. It is as an one-stop shop that will help companies become more competitive in their business / production process, products or services, using digital technologies. The Hub will also support the digital transformation of the public sector.

The main goals of AgroHub.BG are:

1. Digital transformation of Bulgarian agriculture and rural areas, using digital technologies such as Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain, etc., leading to:

1.1 Improving the productivity and sustainability of agricultural production in the Republic of Bulgaria,

1.2. Improving human health by quality food production;

1.3. Protecting the environment and addressing the challenges of climate change;

1.4. Increasing and expanding the presence of Bulgarian products at the European Single Market and worldwide markets;

1.5. Stimulating interest and attracting young people in agriculture using digital technologies;

1.6. Helping Bulgarian enterprises to become more competitive in their business / production process, products or services through the use of digital technologies and digital innovations;

2. Enhancing the role of research and digital innovative technologies in the agri-food supply chain;

3. Contribute to the dissemination of international practice in the field of research and digital innovation technologies in the agri-food chain and the implementation of this practice in Bulgaria;

4. Contribute to accelerating the implementation of research and digital innovations by practitioners for the needs of Bulgarian enterprises.

5. Providing access to up-to-date knowledge, expertise and technologies to support Bulgarian enterprises with pilot projects, testing and experimenting with digital innovations, including Hackathon events.

6. Cooperation with Bulgarian enterprises to assess the needs of digital skills and to provide access to these skills.

The AgroHub.BG will provide the following activities:

1. Project development;

2. Skills and educаtion;

3. Access to finance;

4. Incubator/accelerator support;

5. Testing and validation;

6. Technical support on scale-up; 

7. Provision of technical infrastructure;

8. Contract research;

9. Strategic R&D;

10. Lobbying;

11. Ecosystem learning;

12. Strategy Development;

13. Community building.

Сдружението с нестопанска цел АгроХъб.БГ ще бъде Цифров иновационен хъб съгласно Стратегията на ЕС за цифровизиране на европейската промишленост и представлява едно гише, което ще помага на предприятията да станат по-конкурентоспособни по отношение на техния бизнес/производствен процес, продукти или услуги чрез използването на цифровите технологии. Сдружението ще подпомага и цифровата трансформация на публичния сектор. Основните цели на сдружението са: 1. Цифрова трансформация на българското земеделие и селските райони, използвайки цифрови технологии като Интернет на нещата, изкуствен интелект, блокчейн и др., която да доведе до: 1.1 повишаване на продуктивността и устойчивостта на земеделското производство в РБ, 1.2. подобряване на здравето на хората чрез производството на качествена храна; 1.3. опазване на околната среда и справяне с предизвикателствата свързани с изменението на климата;1.4. увеличаване и разширяване на присъствието на българските продукти на Единния европейски пазар и на световните пазари;1.5. стимулиране на интереса и привличане на младите хора да развиват земеделие чрез използването на цифрови технологии; 1.6. подпомагане на българските предприятия да станат по-конкурентноспособни по отношение на техния бизнес/производствен процес, продукти или услуги чрез използването на цифрови технологии и цифрови иновации;2. Повишаване ролята на научните изследвания и цифровите иновативни технологии в агро-хранителната верига; 3. Допринасяне на разпространението на международната практика в областта на научните изследвания и цифровите иновативни технологии в агро-хранителната верига и внедряването на тази практика в страната; 4. Допринасяне за ускоряване на прилагането на изследователската дейност и на цифровите иновации от практиците, които да отговорят на нуждите на българските предприятия. 5. Осигуряване на достъп до актуални знания, експертиза и технологии за подкрепа на българските предприятия с пилотни проекти, тестване и експериментиране на цифрови иновации, включително провеждането на Хакатон събития.6. Сътрудничество с българските предприятия за оценка на нуждите от цифрови умения и осигуряване на достъп до тези умения.

АгроХъб.БГ ще извършва следните дейности:

1.Проектна разработка;

2.Развиване на знания и умния; 

3.Достъп до финансиране;

4.Поддръжка на звена като Инкубатори и Акселератори 

5.Тестване и валидиране;

6.Техническа помощ при разширяване; 

7.Осигуряване на техническа инфраструктура;

8.Договорни отношения;

9.Стратегическа развойна дейност;

10.Лобиране;

11. Изучаване на екосистемите;

12. Стратегическо развитие;

13. Изграждане на общност.

Link to national or regional initiatives for digitising industry

Currently National policy initiative on digitising industry in Bulgaria is under preparation. The AgroHub.BG activities are aligned with the National Strategy for Digitising Agriculture and Rural areas adopted on the 2nd of May 2019 by the Bulgarian Council of Ministers. The AgroHub.BG activities are aligned with the Innovation Strategy of the Republic of Bulgaria 2014-2020 (RIS3). AgroHub.BG is part of the innovative and productive network SmartAgriHubs.

Market and Services

Sectors

 • Agriculture and food
 • Manufacture of food products, beverages and tobacco

TRL Focus

 • TRL1 - Basic principles observed and reported
 • TRL2 - Technology concept and/or application formulated
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Visioning and Strategy Development for Businesses
 • Collaborative Researchs
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Commercial infrastructure
 • Incubator/accelerator support
 • Access to Funding and Investor Readiness Services
 • Mentoring
 • Education and skills development

Service Examples

Training in new technologies regarding digitalisation

Client profile: SMEs, farmers and food producers

Client needs: upgrade skills on how to use digital technologies for farming

Provided solution to meet the needs:

•       To develop and deliver upgraded skills and education to farmers which will enable them to use and apply new technologies such as precision farming, remote sensing, in-situ measurement. These new skills will enable the farmers to make better and relevant interpretation to this data and use it affectively in a farm, thus reduce the overall cost and improve the farm profit by reducing the applied fertilizers or plant protection product;

•       Education and training service can include organizing events where specialist and professionals can share their experience and give advice to farmers.


Ecosystem building and support

Client profile: SMEs, farmers, food producers

Client needs: participation in EU projects, pilot projects

Provided solution to meet the needs:

•       The AgroHUB.BG will help the farmers with providing services, which will enable them to apply and participate in collaborative project with EU funding;

•       AgroHUB.BG will create service that will support the clients to participate in pilot projects, provide technical support and will emphasize on community building with farmers with similar interests in crop production;

•       The AgroHUB.BG can support farmers and clients with document preparation for specific project calls and business planning support".

•       Organization of regular meetings where all the needs of the clients and farmers will be listened to and services will be based on their current needs.


Digital and technological applications and services

Client profile: SMEs, farmers and food producers

Client needs: software application, web-based services, technological developments for digitalisation

Provided solution to meet the needs:

•       AgroHUB.BG will support farmers with creating software applications and web-based services for providing crop monitoring including crop health monitoring, near-real time monitoring via satellite systems and drones accompanied with data from meteorological stations and models. This type of serviced will provide different map layer which will enable the farmers and clients to have direct access to data from the Copernicus data and apply this data accordingly in their own fields.

•       Another service, which could be provided from the AgroHUB.BG members, will be a Decision Support system for overall monitoring through weekly monitoring of satellite and meteo data, generate interactive web-based tools, and grant access to the farmers to them. This service will help upgrade their level of knowledge on farming.

Organization

Organizational form

(Part of) Private organization

Turnover

0-250.000

Number of employees

1-9

Evolutionary Stage

In preparation

Geographical Scope

National

Funding

 • Horizon 2020
 • European Regional Development Fund
 • National basic research funding
 • National specific innovation funding
 • Regional funding
 • Private funding
 • Partner resources
 • Memberships

Customers

Number of customers annually

>50

Type of customers

 • Start-up companies
 • SMEs (<250 employees)
 • MidCaps (between €2-10 billion turnover)
 • Large companies, multi-nationals
 • Research organisations

Partners

National Grain Association

Partner Type

Industry association

Website

https://www.grain.bg


CleanTech Bulgaria

Partner Type

Incubator/accelerator

Website

https://cleantech.bg/


TechnoLogica

Partner Type

SME

Website

https://technologica.com


NIK Electronics Ltd.

Partner Type

SME

Website

http://www.nik.bg


Yara Bulgaria Ltd.

Partner Type

SME

Website

http://www.yara.bg


ProDroneSys Ltd.

Partner Type

SME

Website

http://prodronesys.com/


AgriGate Media Ltd.

Partner Type

Other

Website

https://agrigatemedia.com


ProActive Consulting Ltd.

Partner Type

Other


Zarnohran Ltd.

Partner Type

SME


Assoc. Prof. Bozhin Bozhinov

Partner Type

University


Kiril Zhelyazkov

Partner Type

Other


Monika Manolova

Partner Type

Other

Technologies

 • Sensory systems
 • Screens and display technologies
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Mobility & Location based technologies
 • Cyber security
 • Big data, data analytics, data handling
 • Simulation, modelling and digital twins
 • Software as a service and service architectures
 • Cloud computing
 • Additive manufacturing
 • Internet services
 • New media technologies
Last updated: 09/11/20 10:34